Tag: ส่งของจากจีน

ส่งของจากจีน
Josephine Chambers

สถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีน

ปัจจุบันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในจีนได้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการเก็บสินค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการแบบครบวงจร การพัฒนาโลจิสติกส์ในเขตตะวันออกและชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็ก้าวสู่ระดับแนวหน้าของโลก จนกล่าวได้ว่า ปัจจุบันจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําของโลกที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดด สําหรับวิธีการขนส่งของจากจีนแบบดั้งเดิม เช่น ทางรถไฟและทางแม่น้ําก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในฐานะ ทางเลือกที่สําคัญ โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงและขยายเส้นทาง ด้วยเหตุนี้ มีการ คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งทางรถไฟจะเติบโตเร็วกว่าเดิม เนื่องจากการขยายระบบรางรถไฟอย่าง รวดเร็วและความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลจีนได้ออกนโยบายที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ มากขึ้น รวมทั้งมาตรการเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟสาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่มีส่วนสําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน มา คือ การปรับปรุงและการจัดระเบียบด้านภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรต่างๆ ไม่ให้ซ้ําซ้อนและ เป็นไปตามความเป็นจริงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทโลจิสติกส์ทั้งในและข้ามชาติก็ได้รับแรงจูงใจทาง ภาษีมากขึ้นจากการปรับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น มีการให้อัตราพิกัดศุลกากรแบบพิเศษโดย รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการส่งออกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทต่างๆ จึงต้องมีความรู้ กระตือรือร้น และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรการจูงใจต่างๆ จากข้อมูลสถิติของสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน (China Federation of Logistics and …